Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Jána Bottu 32

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1236/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks javora, rastúceho na ulici Jána Bottu 32, na pozemku registra "C" parc. č. 925/1 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Zdravotný stav stromu sa rýchlo zhoršuje. Kôra je na viacerých miestach opadaná a viditeľný je rast húb. Strom je naklonený."

12.11.2021 13:11