Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici na ulici Spartakovská, 91 v Trnave

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02.07.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-790/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 4 ks agát biely rastúcich na ulici Spartakovská - parkovisko pri Bille, na pozemku registra "C" parc. č. 5671/124 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Plánovaná rekonštrukcia parkoviska pred OD Billa. "

21.7.2021 13:48