Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici . Slottu č. 11 - 12

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1232/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 4 ks tuja, 1 ks smrek, rastúcich na ulici J. Slottu č. 11 - 12, na pozemku registra "C" parc. č. 5671/92 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Stromy rastú pod oknami bytovky, kde sa zdržiavajú hlodavce, ktoré narušujú bezpečnosť a zdravie obyvateľov."

12.11.2021 13:08