Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Strednej

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.12.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1477/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks orech, rastúci na ulici Strednej, na pozemku registra "C" parc. č. 8981 v k. ú Trnava z dôvodu " Zdravotný stav dreviny je zhoršený a napadnutý chorobami

16.12.2020 15:27