Občan

Inf.ormácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava na ulici T. Vansovej č. 30

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-817/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 2 ks orech rastúcich na ulici T Vansovej č. 30 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 8767/13 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame na základe podnetu pani Oľgy Chmelárovej, bytom T Vansovej č. 30, Trnava. Pani Chmelárová uvádza ako dôvod výrubu, že oba stromy sú staré, rodia málo plodov, ktoré sú poškodené. Priestor pred bytovým domom je veľmi hustý a tmavý. Odstránením drevín sa presvetlí priestor pred domom."

4.8.2020 13:26