Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava na ulici Tajovského č. 10

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-818/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks javora rastúceho na ulici Tajovského č. 10 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/82 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame na základe podnetu pána Štefana Malovca, bytom Tajovského č. 10, Trnava. Pán Malovec uvádza ako dôvod výrubu, že strom je v dobrom zdravotnom stave a nerastie ani v tesnej blízkosti bytového domu, ale jeho rozrastená koruna zasahuje až do 80 cm od fasády bytového domu. Pri vetre sa konáre dotýkajú parapetných dosiek. Mohutná koruna zabranuje vnikaniu svetla do bytov. V strome hniezdia aj holuby, ktoré znečistujú autá parkujúce priamo pod stromom. V žiadosti sú podpisy obyvatel'ov bytového domu"

4.8.2020 13:25