Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Tehelná

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1307/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 2 ks lipa malolistá, 1 ks jaseň mannový, 1 ks hloh jednosemenný, 2 ks vŕba matsudova, 1 ks slivka čerešňoplodá, 4 ks javor horský, 1 ks čerešňa vtáčia, kroviny na ploche 90,4 m2 rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 5671/92 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Riešené územie sa nachádza v troch vnútroblokoch A, B, a C bytových domov na ulici Tehelná, na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Inventarizácia drevín zhodnotila existujúce dreviny v riešenom území - počet, lokalizácia, druhové zloženie, zdravotný a pestovatel'ský stav jednotlivých drevín, návrh pestovateľských opatrení.

12.11.2021 13:14