Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici V. Clementisa č. 18

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-816/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks borovica a 1 ks breza rastúcich na ulici V. Clementisa č. 18 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 5671/6 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame na základe podnetu pani Zuzany Prokopovej, bytom V. Clementisa č. 18, Trnava. Pani Prokopová uvádza ako dôvod výrubu, že borovica neustále znečisťuje okná a parapety živicou a susednému balkónu tieni. Breza pri nárazoch vetra búcha do krajných okien."

4.8.2020 13:27

 
Chcete vedieť, čo je nové?