Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Veterná 5,6, v Trnave

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1229/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 4 ks smrekov rastúcich na ulici Veterná 5,6, na pozemku registra "C" parc. č. 5327/6 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Ihličnaté dreviny svojím koreňovým systémom narúšajú základy bytového domu. Narúšajú obnovenú fasádu bytového domu, zabraňujú vstupu denného svetla do bytov."

12.11.2021 13:06