Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Veterná č. 10

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.04.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-469/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks agát rastúci na ulici Veterná č. 10 na pozemku registra "C" parc. č. 5327/6 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Strom sa nakláňa smerom na obytný dom, konármi sa otiera o omietku a okná."

30.4.2021 9:08