Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Vl. Clementisa 45, v Trnave

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1230/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 2 ks tují rastúcich na ulici Vl. Clementisa 45, na pozemku registra "C" parc. č. 5680/11 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Dreviny rastú v tesnej blízkosti bytovky pri oknách a balkóne. Pri silnom vetre hrozí poškodenie okien a fasády."

12.11.2021 13:07