Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Nerudova ulica č. 4 - 5

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.1.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa OIV/2147-10226/2020/Mkč zo dňa 28.1.2020 konanie č. Výst. CIF-126/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 4 ks hrušky obyčajnej, 2 ks borovice lesnej, 1 ks orecha kráľovského, rastúcich na Nerudovej ulici č. 4 - 5 v Trnave na pozemku registra "C" parc. č.8399/88 v k. ú Trnava z dôvodu výstavby parkoviska.

30.1.2020 13:06