Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Okružná ulica.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-151/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks javora mliečneho, 2 ks borovice čiernej rastúcich na ulici Okružná na pozemkoch registra "C" parc. č. 5326/10, 5311/1 v k. ú Trnava z dôvodu plánovanej výstavby parkoviska na Okružnej ulici.

6.2.2020 13:27