Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, parc. č. 1960/2, č.Výst. CIF-47/2020

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.1.2020 začala na základe žiadosti Mesta Trnava č. OIV/1275-3398/2020/Hg konanie č.Výst.CIF-47/2020 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks orecha kráľovského rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1960/2 v k. ú Trnava z dôvodu "kolízie dreviny s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami a navrhovanou trasou spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov.". Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk.

21.1.2020 14:14