Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, parc. č.5312/1

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.06.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-609/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 2 ks čerešňa pílkatá, 2 ks jarabina mukyňová, 2 ks breza previsnutá, 6 m2 tavoľa kalinolistá,10m2 baza čierna borievka šupinatá, 8 m2 orgován obyčajný a ruža šípová, 4 m2 orgován obyčajný rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č.5312/1 v k. ú Trnava z dôvodu "Uvedený výrub je nevyhnutný kvôli zlému zdravotnému stavu a nedostatočnej vitalite niektorých jedincov. Výruby je treba uskutočniť s ohl'adom na ochranu ostávajúcich drevín pred poškodení postupným spilovaním konárov a krneňa, aby nedošlo pri páde stromu zlomeniu koruny okolitých stromov. Koruny niektorých stromov na výrub sú v dotyku s korunamí zostávajúcich stromov. Preto je potrebný postupný výrub jednotlivých ťažiskových konárov po kmeň stromu odbornou formou v oblasti arboristiky.".

9.6.2020 8:11