Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, parc. č.8399/88

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.09.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1117/2021 o vydanie súhlasu na výrub krovín - šípová ruža 5 m2, ibištek, 3 m2, borievka čínska, 12 m2, tavoľník van Houteho 3 m2, tis 7 m2, štedrec 5 m2, karagavana 8 m2, orgován 1 m2, 2 ks glegíčia rastúcich na pozemku registra "C" parc. č.8399/88 v katastrálnom území Trnava z dôvodu : "Predmetné stromy a kry rastú v priestore navrhovaného parkoviska a prístupových komunikácií.

5.10.2021 8:00

 
Chcete vedieť, čo je nové?