Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, pozemok parc. č. 6380/1

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.05.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-587/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 3 ks tisu obyčajného, 2 ks tujovca východného, - rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 6380/1 v k. ú Trnava z dôvodu " Predmetné stomy rastú v priestore navrhovanej úpravy priestoru. Na daný priestor bude v rámci stavby premiestnený Pamätník nespravodlivo prenasledovaných."

24.5.2021 11:13