Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Prednádražie

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 04.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-840/2020 o vydanie súhlasu na výrub krov - Ligustrum ovalifolium obv. 5 m2 rastúcich na ulici Čajkovského č. 53 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/49 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 10m 2 rastúcich na ulici Čajkovského č. 25 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/57 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv.12 m2 rastúcich na ulici Botanickej č. 8 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/189 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 4 m2 rastúcich na ulici L. Van Beethovena 23 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/96 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 12 m2 rastúcich na ulici Botanická č. 11 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/102 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 5 m2 rastúcich na ulici L. Van Beethovena č. 17 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/96 v k. ú Trnava, , Ligustrum ovalifolium obv. 26 m2 rastúcich na ulici L. Van Beethovena č. 11 v Trnavena pozemku registra "C" parc. č. 1635/96 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 12 m2 rastúcich na ulici L. Van Beethovena č. 7 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/107 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 14 m2 rastúcich na ulici Šafárikovej č. 9 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/24 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 12 m2 rastúcich na ulici Šafárikovej č. 15 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/24 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv.7 m2 rastúcich na ulici Botanickej č. 55 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1636/1v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv. 21 m2 rastúcich na ulici Mozartovej č. 10 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/82 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv.11 m2 rastúcich na ulici G. Dusíka č. 60 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1501/1 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv.11 m2 rastúcich na ulici K. Mahra č. 6 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1502/1 v k. ú Trnava, Ligustrum ovalifolium obv.10 m2 rastúcich na ulici Lomonosova č. 3 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1502/1 v k. ú Trnava, z dôvodu " Kríky vtáčí zob (Ligustrum ovalifolium) vo výške drevín nad 1m - navrhované na odstránenie rastú okolo pletivových oplotení pôvodných stojísk pre nadzemné kontajnery na komunálny odpad. Oplotenie vrátane predmetnych kríkov bude odstránené po vybudovaní nových stojísk pre polopodzemné kontajnery na komunálny odpad."

4.8.2020 13:49