Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Špačinskej ceste č.7

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.2.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-87/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks sophora japonica rastúca na Špačinskej ceste č.7 na pozemku registra "C" parc. č. 5422/1 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že drevina má poškodený kmeň, z ktorého vyrastajú výmladky. Drevina má suché kostrové konáre, ktoré sa lámu. Kôra je popraskaná a opadáva."

18.2.2021 15:01