Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, – Tehelná č.10

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.12.2019 na základe žiadosti navrhovateľa č. ODaKS/38525-119060/2019/Sdš začala konanie č. CIF-1618/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek obyčajný rastúci na ulici Tehelná č. 10, Trnava, na pozemku registra "C", parc. č. 5680/13 v k.ú.Trnava z dôvodu: "Veľká výška stromu, pri vetre je dosť nebezpečný, znečisťuje balkóny vlastníkov bytov." Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

21.1.2020 14:19