Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, ulica A. Kubinu č. 5 - 6

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.1.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-33/2021 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks javor a 1 ks tuja rastúcich na ulici A. Kubinu č. 5 - 6, na pozemku registra "C" parc. č. 2540/1 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame na základe podnetu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, v zastúpení STEFE Trnava, s.r.o., bytom Františkánska 16, Tmava. Vlastníci uvádzajú ako dôvod výrubu, že tri javory v minulosti poškodili svojimi koreňmi vonkajšiu kanalizáciu. V roku 2012 bola vymenené toto potrubie z dôvodu prerastania a poškodzovania koreňmi. Cena opravy bola 1 900 eur. Je predpoklad, že dany stav sa bude opakovať. Tak isto tieto stromy pri vetre sa nebezpečne nakláňajú a tak môžu spôsobit' škodu občanom. Tuja pri byt. dome tlačí na okapový chodník ktorí pri obnove sa musel vyrovnať a môže sa nadvihovať. Tuja zasahuje do okien a rastie 20 cm od fasády byt. domu.."

1.2.2021 15:08