Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, ulica B. Smetanu č. 6

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.1.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-76/2021 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks agáta bieleho rastúcich na ulici B. Smetanu č. 6 na pozemku registra "C" parc. č. 1502/1 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromov žiadame z clóvodu, že obe dreviny boli v minulosti odstránené ale z kmeŕia vyrastali výmladky. Nakol'ko sa výmladky nechali prerásf až do výšky cca od 2 až 8m, žiadame o povolenie na výrub týchto viacerých výhonov. JednotIĺvé výhony sú spojené z póvodným knneň'om len z bočnej strany, čo v budúcnosti počas nepriaznivého počasia móže znamenat' vylomenie a zranenie okoloidúcich."

18.2.2021 14:58