Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, ulica Bratislavská

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.1.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-32/2021 o vydanie súhlasu na výrub 26 ks drevín v druhovej skladbe marhuľa obyčajná, čerešňa vtáčia, orech kráľovský, ibištek sýrsky a 1 ks smreka omorikového a krovín v druhovej skladbe ruža,malina a ostružina na ploche o výmere 277,5 m2 rastúcich na ulici Bratislavskej, na pozemku registra "C" parc. č. 8398/445 v k. ú Trnava z dôvodu " Jedná sa o dlhodobo zanedbaný pozemok po bývalých záhradkárskych osadách. Na pozemku sa nachádza množstvo náletových drevín, starých ovocných a krov. Mesto Trnava plánuje pozemok vyčistit od nahromadeného odpadu a drevín, ktoré v danej lokalite sú náletové alebo zostarnuté. Pozemok mesta je geodeticky zameraný bodmi priamo v teréne. V súčasnosti pozemok slúži ako úkryt neprispôsobivých občanov."

1.2.2021 15:08