Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Ulica G. Dusíka 62

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa č.ÚRaK/1977-7611/2020/Sdá konanie č. Výst.CIF-189/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks tuje rastúcej na ulici G. Dusíka č. 62 na pozemku registra "C" parc. č. 1501/1 v katastrálnom území Trnava z dôvodu "Drevina rastie v tesnej blízkosti bytového domu a v súčasnosti presahuje výšku 4 poschodia. Drevina bráni prieniku svetla do bytového domu, nakoľko rastie priamo pred oknami. Nedostatok svetla negatívne vplýva na zdravie občanov. Strom rastie šikmo a pri silnejšom vetre by mohol jeho pád spôsobiť poškodenie majetku. Taktiež opadáva, čo spôsobuje vysoké náklady na čistenie a údržbu okolia vchodov."

12.2.2020 15:31