Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Ulica Hlboká

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-174/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 23 ks agáta bieleho, 6 ks javora mliečneho, 4 ks duba, 1 ks javora horského a krovité porasty bazy čiernej na ploche 18,5 m2 rastúcich medzimestskými hradbami a ulicou Hlboká v Trnave na pozemkoch registra "C" parc. č. 397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 399/2, 399/14, 406, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 409, 410/1, 410/2, 410/3, 410/4, 410/5, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 414, 415/1, 415/2, 415/3, 417, 418/1, 418/2, 418/3, 420/1, 420/2, 420/3, 423/1, 423/2, 423/3, 425, 426/1, 426/2, 426/3, 428, 429/5, 429/6, 429/7, 431/1, 431/2, 432, 434/1, 434/2, 434/3, 437, 438/1, 438/2, 438/3, 441, 442/1, 442/2, 442/3, 446/1, 446/2, 446/3, 447/1, 447/2, 447/3, 448/2, 449/2, 450/2, 451/2, 452/2, 453/1, 453/2, 454/2, 455/1, 455/2, 455/3, 456/2, 457/1, 457/2, 457/3, 458/2, 459/2, 459/3, 461, 8936/1, 8936/2, 8936/3, 8936/4, 8936/5, 8936/6, 8936/7, 8936/8, 8936/9, 8936/10, 8936/11, 8936/12, 8936/13, 8936/14, 8936/15, 9062/5, 9062/7, 9062/9, 9062/10, 9062/11 v katastrálnom území Trnava z dôvodu "Na základe inventarizácie a hodnotenia drevín sú odporúčané pestovateľské opatrenia, ktorých cieľom je odstránenie neperspektívnych jedincov a ošetrenie hodnotných drevín."

10.2.2020 14:34