Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Ulica Hlboká č. 21 a 22

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín. Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa č.ÚRaK/2563-12539/2020/Sdá konanie č. Výst.CIF-187/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 6 ks tuje rastúcich na ulici Hlboká č. 21 a 22 na pozemku registra "C" parc. č. 5671/6 v katastrálnom území Trnava z dôvodu "Bohatá koruna stromov výrazne znižuje svetelno-technické parametre bytov na prízemí. Pri vetre konáre zasahujú do okien bytov, pričom hrozí ich rozbitie."

13.2.2020 14:13