Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Ulica Kollárova

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1223/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 25 m2 vtáčieho zobu obyčajného, rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 8939/2 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub krov žiadame z dôvodu, že pravidelne nás kontaktujú obyvatelia, že cez živý plot je zle vidieť pri vychádzaní na Kollárovú ulicu a dochádza ku kolíziám. Kry sú prestarnuté a na mnohých miestach sú vel'ké výpadky. V súčasnosti sú kry preschnuté a miestami úpIne suché. Pri reze a odstraňovaní suchých častí sa zo živého plotu stávajú len jednotlivé kry, ktoré nepinia svoju funkciu — živého plota. Po schválení výrubového povolenia by chcelo mesto nahradiť nefunkčnú výsadbu za novú podľa rozhodnutia koncepčných pracovníkov"

27.10.2020 14:45