Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, ulica Mozartova č. 11

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.04.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-457/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 10 m2 Ligustrum ovalifolium, rastúcich na ulici Mozartova č. 11 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č.. 1635/60 v k. ú Trnava z dôvodu " Kry boli pôvodne vysadené ako pohľadová stena stojiska. Po odstránení stojiska živý plot neplní svoju funkciu. Živý plot je prestarnutý a na mnohých miestach chýba úplne. ".

28.4.2020 12:14