Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Ulica P. Pazmaňa č. 7

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa č.ÚRaK/1984-8861/2020/Sdá konanie č. Výst.CIF-188/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks listnatého stromu rastúceho na ulici P. Pazmaňa č. 7 na pozemku registra "C" parc. č. 8738 v katastrálnom území Trnava z dôvodu "Drevina má zlý zdravotný stav, dutiny v kmeni, a bráni vo vjazde na pozemok."

13.2.2020 14:11