Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Ulica Rybníková

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1019/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks jarabina vtáčia - rastúca na ulici Rybníková v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 3546/1 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že strom rastie pri bytovom dome a jeho stav sa zhoršuje. V súčasnosti je polovica koruny vyschnutá. Na drevine nie sú viditel'né poškodenia ani dutiny."

14.9.2020 9:24

 
Chcete vedieť, čo je nové?