Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Ulica Rybníková

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1018/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks lipa malolistá - rastúca na ulici Rybníková v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 3546/1 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame z dóvodu, že drevina rastie v zelenom páse na parkovisku. Z lipy sa odlamujú suché konáre, ktoré môžu spôsobit' škodu na majetku. Strom je v súčasnosti na 40% preschnutý a jeho zdravotný stav sa postupom času zhoršuje. Na drevine nie sú viditel'né poškodenie ani dutiny."

14.9.2020 9:25

 
Chcete vedieť, čo je nové?