Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, ulica Zelenečská č. 71

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.04.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-459/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks tuje rastúcej na ulici Zelenečskej č. 71 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č.8269/23 v k. ú Trnava z dôvodu "Drevina pri obhliadke bola jednostrannne naklonená, ale neboli žiadne známky toho, že by sa drevina naklonila náhle a hrozil by pád dreviny. Pri silnejších nárazových vetroch by drevina mohla v budúcnosti spôsobiť pád na prístupovú cestu.".

28.4.2020 12:13