Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Ulica Zelenečská č. 79 až 81

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín. Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa č.ÚRaK/1814-6834/2020/Sdá konanie č. Výst.CIF-186/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 4 ks orechov rastúcich na ulici Zelenečská č. 79 až 81 na pozemku registra "C" parc. č. 8269/1 a 8269/41 v katastrálnom území Trnava z dôvodu "Plody sú napadnuté chorobou...Dreviny sú vysoké, konáre pri silnom vetre zasahujú do balkónov... Dreviny znečisťujú balkóny, na ktorých sa suší prádlo. Dreviny žiada odstrániť s náhradnou výsadbou len nízkych drevín."

13.2.2020 14:17