Občan

Kombinovaná krajinársko - architektonická súťaž „DEPO PARK TRNAVA“

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž, ktorej cieľom je získať najvhodnejší krajinársko - architektonický návrh pre územie bývalého železničného depa a opravárenských hál ako urbánneho parku pre alternatívne mestské športy a kultúru. V súčasnosti je územie bývalého Depa, ktoré sa nachádza v juho – západnej časti mesta, opusteným chátrajúcim brownfieldom o rozlohe cca 3 hektárov, s  halami s prestrešenou plochou 2650 m2.

Územie sa má zmeniť na urbánny park, ktorý má ambíciu stať sa centrom budúceho rozvoja krajiny medzi rekreačnou zónou Kamenný mlyn a sídliskom Prednádražie.

Ťažiskovým programom je skatepark s parametrami na organizovanie medzinárodných súťaží. Priestory a plochy hál a areálu sú doplnené o ďalšie športové a kultúrne programy, ktoré majú vytvoriť mix pre živý a intenzívny mestský priestor bez bariér, s prirodzenými rozhraniami a komplexnými vzťahmi.

Krajinárske riešenie areálu má ísť nad rámec rekreačnej a okrasnej funkcie, predovšetkým ponúkať stratégie na manažment zrážkovej vody, regeneráciu pôdy a zníženie environmentálnej záťaže či rozvoj biodiverzity flóry a drobnej fauny.

Súťaž zároveň hľadá možnosti zachovania alebo interpretácie železničného charakteru areálu v prospech jeho budúcej jedinečnosti.

Odkaz na súťažné podmienky, súťažné zadanie a súťažné pomôcky nájdete  v tomto odkaze 

Súťažné podmienky 

2.10.2023 10:54