Občan

Konanie vo veci žiadosti o výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len zákona) týmto mesto Trnava oznamuje, že 28. 9. 2012 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Trnava, Strelnica Štrky a Kamenný mlyn – kúpalisko, parc.č.10583/10,43 10182/1, žiadateľ: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.
V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa §82 ods.3 zákona, je do: 10. 10. 2012

Ing. Iveta M i t e r k o v á
vedúca odboru stavebného a životného prostredia

4.10.2012 18:04