Občan

Krematórium pre malé domáce zvieratá

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 30 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozsah hodnotenia vydaný Obvodným úradom životného prostredia Trnava č. G2012/00067/ŠSMER/Pm k navrhovanej činnosti
 

“Krematórium pre malé domáce zvieratá”ktorej navrhovateľom je ECT Slovakia s.r.o., Modranská 2, 917 01 Trnava.

Do rozsahu hodnotenia možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Referát ekológie, č. dverí 250, č.tel. 033/3236250, Trhová ulica č. 3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli mesta, pred budovou Mestského úradu, Trhová ulica č. 3.
V elektronickej podobe je k nahliadnutiu na internetovej stránke www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže svoje písomné pripomienky k rozsahu hodnotenia predložiť do 10 dní od zverejnenia na Obvodný úrad životného prostredia Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

17.1.2012 12:44

 
Chcete vedieť, čo je nové?