Občan

Mesto Trnava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Zelenom kríčku

Mesto Trnava, Hlavná č. 1,  917 71 Trnava  oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka

o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Zelenom kríčku v Trnave, ktorých výstavba sa v súčasnosti realizuje podľa stavebného povolenia č. OSaŽP/35517-24909/2020/Ivá zo dňa 2.7.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.7.2020, v k.ú. Trnava, na pozemkoch parc. reg C č.8812/6, 8812/1, na 1.NP.  Účel nájmu -  gastro prevádzka /bufet, kaviareň,.../, rýchle občerstvenie, aj možnosť zobrať so sebou, pri zabezpečovaní predaja občerstvenia dodržiavať zákaz predaja alkoholických nápojov okrem nápojov do obsahu alkoholu 4,5 %, pričom nebytovépriestory musia byť bez umiestnenia výherných hracích automatov, v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomnej zmluve.

Prevádzka 1:

  • Celková podlahová plocha nebytového priestoru je 15,75 m2
  • Minimálna východisková cena za prenájom nebytového priestoru (bez energií): 2381,40 eur/rok
  • Finančná záloha je vo výške 200 EUR

Prevádzka 2:

  • Celková podlahová plocha nebytového priestoru je 16,92 m2
  • Minimálna východisková cena za prenájom nebytového priestoru (bez energií): 2558,30 eur/rok
  • Finančná záloha je vo výške 215 EUR

Alternatívny návrh (Prevádzka 1 + Prevádzka 2) – vytvorenie jedného priestoru:

  • Celková podlahová plocha nebytového priestoru je 32,67 m2
  • Minimálna východisková cena za prenájom nebytového priestoru (bez energií): 4939,70 eur/rok
  • Finančná záloha je vo výške 415 eur

Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 16. 5. 2022 o 10.00 h  /zraz na rohu pri ČSOB na Zelenom kríčku/.

Lehota na podávanie písomných súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 31.5. 2022 do 10.00 h do podateľne  MsÚ Trnava, Ulica Trhová č. 3,  917 01  Trnava, alebo prostredníctvom pošty na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk, a na úradnej tabuli mesta Trnava.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie poskytne Odbor majetkový MsÚ Trnava, Ulica Trhová č. 3, č. dv. 210, Tel. č.:  033/3236210,

 Nájomná zmluva k OVS  
 Podmienky OVS 
 Súhlas s podmienkami OVS 
 Vyhlásenie o vhodnosti priestoru 
 Terasy situácia 

27.4.2022 9:41