Občan

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Časť III., čl. 4, ods. 2   

zvolávam

6. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

vo volebnom období 2018 - 2022,

ktoré sa uskutoční

11. novembra 2021 (štvrtok) o 16.00 h

formou online rokovania, cez MS TEAMS

 

Návrh  p r o g r a m u

a/ Otvorenie 

    Určenie overovateľov 

     Zloženie pracovného predsedníctva 

b/ Zloženie návrhovej komisie

    Schválenie návrhu programu zasadnutia zmeny návrhu programu 

1.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
       na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy.   

2.1. Úprava rozpočtu z dôvodu nekonania akcie Advent 2021 v Trnave a povolenia ambulantných predajov

3. Rekapitulácia uznesení 

4. Záver 

JUDr. Peter Bročka, LL.M.                                                                                                                                

8.11.2021 14:22

 
Chcete vedieť, čo je nové?