Občan

MZÖ-2 - SEZAKO Trnava, s. r. o., mobilné zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov - rozhodnutie

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave ako dotknutá obec v súlade s §29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje verejnosti, že obdržalo informáciu o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie  č.2184/2022-11.1.1/vt, 15595/2022, zo dňa 14. 03. 2022 nadobudlo právoplatnosť 02. 04. 2022. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodlo, že pre navrhovanú činnosť


„MZÖ-2 - SEZAKO Trnava, s. r. o., mobilné zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov“


ktorú predložil navrhovateľ SEZAKO Trnava, s. r. o., Orešanská 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 263 800 nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení. Na ďalší postup hodnotenia sa primerane používajú ustanovenia §33 až §39 zákona. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení činnosti. Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že


od 20. 04. 2022 do 19. 05. 2022


je možné v súlade s §29 ods. 8  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s uvedením rozhodnutím a dokumentáciou.

Do rozhodnutia a dokumentácie navrhovanej činnosti možno nahliadnuť v hore uvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 246,  Trhová ulica č. 3, 917 02 Trnava po predchádzajúcom dohodnutí termínu v priebehu stránkových hodín a informácia je taktiež zverejnená v elektronickej podobe na webovom sídle www.trnava.sk alebo na stránke MŽP SR. Za účelom nahliadnutia do podkladov sa odporúča využiť predovšetkým telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava do 30 dní od zverejnenia.
 

19.4.2022 12:48

 
Chcete vedieť, čo je nové?