Občan

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Bytový dom s polyfunkciou, Ulica Mikovíniho, Trnava

Dňa 24. februára 2020 bola na úradnej tabuli Mesta Trnava zverejnená verejnou vyhláškou informácia o podaní žiadosti: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Bytový dom s polyfunkciou, Ulica Mikovíniho, Trnava. Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dokument je prístupný na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytovy-dom-s-polyfunkciou-k-u-trnava  Kópia návrhu na vydanie rozhodnutia o využití územia bude zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. Súbežne bolo zadané zverejnenie aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli  na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).

 

24.2.2020 10:18

 

Súvisiaci obsah