Občan

Návrh na vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením: „Obytný súbor Trnava – Zátvor II, Ulica Veterná “, v rozsahu objektu: „Bytový dom B05.2 - sekcia C“

Dňa 26. februára 2020 bola na úradnej tabuli Mesta Trnava zverejnená verejnou vyhláškou informácia o podaní žiadosti: Návrh na vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením: „Obytný súbor Trnava – Zátvor II, Ulica Veterná “, v rozsahu objektu: „Bytový dom B05.2 - sekcia C“. Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dokument je prístupný na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zatvor-ii-ulica-veterna-trnava-obytny-subor-arboria-trnava

Kópia návrhu žiadosti bude zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. Súbežne bolo zadané zverejnenie aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli  na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).

 

26.2.2020 11:19

 

Súvisiaci obsah