Občan

Návrh Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena 03/2021

M e s t o   T r n a v a
Mestský úrad v Trnave

oznamuje verejnosti – občanom, právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajúcim podľa osobitných predpisov, že v termíne

od 7.10.2021 do 5.11.2021

je možné v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel, oboznámiť sa s návrhom

Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava
- Zmena 03/2021

Lokalita A – Zmena svetlotechnických regulatívov v CMZ
Lokalita B – Doplnenie lokalít zelene na pozemku / v areáli NKP / pamätihodností podľa
                     usmernenia KPÚ
Lokalita C – Úprava areálu Západoslovenského múzea
Lokalita D – Úprava regulatívov na Kapitulskej ul. 7
Lokalita E – Mestotvorná polyfunkcia Orolská záhrada
Lokalita F – Zmena regulatívov zástavby na Zelenom kríčku 1/C
Lokalita G – Doplnenie regulatívov šikmých striech

Návrh Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena 03/2021 je zverejnený vo vývesnej skrinke pred Mestským úradom v Trnave, Trhová č. 3 a zároveň na internetovej stránke mesta Trnava - www.trnava.sk, v stĺpci Úradné oznamy.

S návrhom sa môžete tiež v horeuvedenom termíne v úradných hodinách oboznámiť na

Mestskom úrade v Trnave
odbore územného rozvoja a koncepcií

č. dverí 249, tel. č. 033/3236 249
e-mail: peter.purdes@trnava.sk, simona.krcmarekova@trnava.sk
Trhová ulica č. 3
917 71 Trnava.
 
Verejnoprávne prerokovanie s odborným výkladom sa uskutoční
v zasadačke Mestského zastupiteľstva na Hlavnej ulici č. 1, v nádvorí Radnice
dňa 27.10.2021 (streda) o 14.30 hod. v prípade priaznivej epidemiologickej situácie
(v prípade zmeny budú informácie na webovej stránke mesta – www.trnava.sk)

V zmysle § 20, odst. 3, zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel je potrebné stanoviská oznámiť do 30 dní odo dňa oznámenia, t. j. do 5.11.2021.

7.10.2021

 
Chcete vedieť, čo je nové?