Občan

Návrh zadania Územného plánu zóny - Obytná zóna Trnava – Pri Orešianskej ceste

M e s t o   T r n a v a
Mestský úrad v Trnave

oznamuje verejnosti – občanom, právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajúcim podľa osobitných predpisov, že v termíne

od 31.7.2019 do 29.8.2019

je možné v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel, oboznámiť sa s návrhom

Územného plánu zóny - Obytná zóna Trnava – Pri Orešianskej ceste, Zadanie

Návrh Územného plánu zóny - Obytná zóna Trnava – Pri Orešianskej ceste, Zadanie, je zverejnený vo vývesnej skrinke pred Mestským úradom v Trnave, Trhová č. 3 a zároveň na internetovej stránke mesta Trnava - www.trnava.sk, v stĺpci úradná tabuľa MsÚ.

S návrhom zadania sa môžete tiež v horeuvedenom termíne v úradných hodinách oboznámiť na

Mestskom úrade v Trnave
odbore územného rozvoja a koncepcií

č. dverí 249, Ing. arch. Eva Hulmanová
tel. č. 033/3236 249, e-mail: eva.hulmanova@trnava.sk
Trhová ulica č. 3
917 71 Trnava.
 
V zmysle § 20, ods. 3, zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel je potrebné stanoviská oznámiť do 30 dní odo dňa oznámenia, t. j. do 29.8.2019.

31.7.2019

 
Chcete vedieť, čo je nové?