Občan

Návrh Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 11/2021

M e s t o   T r n a v a
Mestský úrad v Trnave

oznamuje verejnosti – občanom, právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajúcim podľa osobitných predpisov, že v termíne

od 7.10.2021 do 5.11.2021

je možné v zmysle § 22 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel, oboznámiť sa s návrhom

ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA
Zmena 11/2021

- Lokalita T - Komerčno-podnikateľská zóna Koniarekova ul.
- Lokalita U - Doplnenie regulatívov pre kód funkčného využitia Z 06
                        - Plochy krajinnej zelene
- Lokalita V - Doplnenie svetlotechnických regulatívov na území CMZ

Návrh zmeny ÚPN mesta Trnava - Zmena 11/2021 je zverejnený vo vývesnej skrinke pred Mestským úradom v Trnave, Trhová č. 3 a zároveň internetovej stránke mesta Trnava - www.trnava.sk, v stĺpci Úradné oznamy a na CUETE. S návrhom sa môžete tiež v horeuvedenom termíne v úradných hodinách oboznámiť na

Mestskom úrade v Trnave
odbore územného rozvoja a koncepcií

č. dverí 249, tel. č. 033/3236 249
e-mail: simona.krcmarekova@trnava.sk, eva.hulmanova@trnava.sk
Trhová ulica č. 3
917 71 Trnava.
 

V zmysle § 22 a § 23, zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel je potrebné stanoviská oznámiť do 30 dní odo dňa oznámenia, t. j. do 5.11.2021.

7.10.2021

 
Chcete vedieť, čo je nové?