Občan

Navrhovaná činnosť: Bytový dom Alžbetin park sa nebude posudzovať

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní  č. OU-TT-OSZP3-2022/022526-022 zo dňa 01.08.2022 Okresným úradom Trnava, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava, podľa ktorého sa zámer navrhovanej činnosti:

„Bytový dom Alžbetin park“,

ktoré predložil navrhovateľ EMOSTAV, s.r.o., Nové záhrady I č. 11, 821 05 Bratislava, IČO: 36 403 733

nebude posudzovať

podľa zákona. Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na webovom sídle mesta alebo na stránke enviroportalu.

Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, č.dv.248, Trhová ulica č.3, 917 71 Trnava.

 Rozhodnutie 

3.8.2022 14:08

 
Chcete vedieť, čo je nové?