Občan

Navrhovaná činnosť: Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald´s Trnava - Trstínska

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s §29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo informáciu o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2023/050217-015 zo dňa 06.10.2023 nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2023. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava rozhodol, že navrhovaná činnosť:

 

„Prevádzka rýchleho občerstvenia

McDonald´s Trnava - Trstínska“,

 

ktorú predložil navrhovateľ McDonald´s Slovakia spol. s.r.o., Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, IČO: 31392229 v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, IČO: 35734990 sa nebude posudzovať podľa zákona.

 

Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na stránke mesta www.trnava.sk alebo na webových stránkach enviroportal. a  Centrálnej úradnej elektronickej tabuli Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Trnave, OÚRaK - 248, Trhová 3, 917 71 Trnava.

Právoplatné rozhodnutie 

20.11.2023 14:37