Občan

Navrhovaná činnosť: Revitalizácia krajiny – Zeleneč sa nebude posudzovať

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s §29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje verejnosti, že obdržalo informáciu o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.  Rozhodnutie OU-TT-OSZP3-2022/008153-023 zo dňa 23.06.2022 nadobudlo právoplatnosť. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava rozhodol, že navrhovaná činnosť:

„Revitalizácia krajiny  Zeleneč“,

ktorú predložil navrhovateľ Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava v zastúpení mesta JUDr. Petrom Bročkom, LL.M. sa nebude posudzovať podľa zákona. Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na stránke mesta  alebo na  webovej stránke enviroportalu Do rozhodnutia je tiež možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, č.dv.248, Trhová ulica č.3, 917 71 Trnava.

 

 Rozhodnutie 

4.8.2022 11:04

 
Chcete vedieť, čo je nové?