Občan

Navrhovaná činnosť: Tlačiarenská dielňa – modernizácia s rozšírením tlačiarenských kapacít

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s § 37 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo záverečné stanovisko č. 5427/2023-11.1.1/vt, 86230/2023, 86235/2023-int. zo dňa 13.11.2023 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie k navrhovanej činnosti:

 

„Tlačiarenská dielňa – modernizácia s rozšírením tlačiarenských kapacít“

 

ktorú predložil navrhovateľ REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417 v zastúpení spoločnosťou LHesrei, s.r.o., A. Hlinku 2556/29, 960 01 Zvolen, IČO: 53 602 731.

 

Verejnosť môže do záverečného stanoviska nahliadnuť na Mestskom úrade v Trnave, OÚRaK, č. 248, Trhová 3, 917 71 Trnava v termíne od 20.11.2023 do 20.12.2023.

 

Informácia je taktiež zverejnená v elektronickej podobe na stránke mesta www.trnava.sk na webových stránkach Centrálnej úradnej elektronickej tabuli  a enviroportal

 Záverečné stanovisko 

20.11.2023 14:32