Občan

Navrhovaná činnosť: Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna B

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že

 

od 14.09.2023 do 04.10.2023

je možné v súlade s § 23 ods. 3 a § 65g zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s oznámením o začatí konania navrhovanej činnosti:

„Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna B“,

ktorú predložil navrhovateľ IB industry center s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 36652067.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať výrobno-skladovaciu halu s prislúchajúcou infraštruktúrou a administratívnymi priestormi. Halu bude možné využívať na skladovanie hotových výrobkov a ich následnú expedíciu, ale aj na montážne práce a kompletizáciu výrobkov. Činnosť má byť umiestnená vo Výrobno-skladovej zóne Zeleneč B. Účelom je vytvoriť tak ponuku výrobných, skladových a administratívnych priestorov v danej lokalite.

Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v uvedenom termíne na Mestskom úrade v Trnave, OÚRaK, č. 248, Trhová 3, 917 71 Trnava. Informácia je taktiež zverejnená v elektronickej podobe na stránke mesta www.trnava.sk na webových stránkach  enviroportalu   Centrálnej úradnej elektronickej tabuli

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa §23 ods. 4 zák. na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava, najneskôr do 21 dní od zverejnenia

13.9.2023 12:17