Občan

Návrhy Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 04/2019

M e s t o T r n a v a
Mestský úrad v Trnave

oznamuje verejnosti – občanom, právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajúcim podľa osobitných predpisov, že v termíne

od 3.9.2019 do 3.10.2019

je možné v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel, oboznámiť sa s návrhom

Zmeny Územného plánu mesta Trnava (aktualizované znenie 2009) – Zmena 04/2019 ÚPN mesta Trnava - Lokalita A, C, E, F, G:
Lokalita A - Úprava regulatívov + priemet ÚPN CMZ a ÚPN Z Prúdy
Lokalita C - Obytný súbor Alžbetin park
Lokalita E - Nízkopodlažná zástavba na Ulici Pavla Mudroňa
Lokalita F - Nízkopodlažná zástavba na Ulici Coburgova
Lokalita G - Bytová výstavba Hattalova - Koniarekova

Návrh zmeny ÚPN mesta Trnava - Zmena 04/2019 je zverejnený vo vývesnej skrinke pred Mestským úradom v Trnave, Trhová č. 3 a zároveň na internetovej stránke mesta Trnava - www.trnava.sk, v stĺpci úradná tabuľa MsÚ.

S kompletnou dokumentáciou sa môžete tiež v horeuvedenom termíne v úradných hodinách oboznámiť na

Mestskom úrade v Trnave
odbore územného rozvoja a koncepcií

č. dverí 249, Ing. arch. Eva Hulmanová
tel. č. 033/3236 249, e-mail: eva.hulmanova@trnava.sk
Trhová ulica č. 3
917 71 Trnava.
 

Verejné prerokovanie s odborným výkladom sa uskutoční v zasadačke Mestského zastupiteľstva na Hlavnej ulici v nádvorí Radnice dňa 25.9.2019 (streda) o 14.30 hod..

V zmysle § 22, zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel je potrebné stanoviská oznámiť do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 3.10.2019.

3.9.2019

 
Chcete vedieť, čo je nové?